Obowiązek Informacyjny wynikający z art. 13 RODO


W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:


    1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.dladomu.net Usługobiorców / Klientów / Przedsiębiorców jest KATARZYNA GURAL prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą: DLA DOMU KATARZYNA GURAL, adres miejsca prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. Armii Krajowej 5, 42-360 Poraj, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 5771855837, REGON 180936696. Dane kontaktowe Firmy: adres poczty elektronicznej, e-mail: sklep@dladomu.net, nr telefonu 0 509 597 617 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie „Usługodawcą” Sklepu Internetowego i „Sprzedawcą”.


    2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celach:
    2.1 świadczenia usługi prowadzenia konta Klientów dladomu.net. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    2.2 sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    2.3 marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – marketing oferowanych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    2.4 rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
    2.5 wysyłki informacji handlowych Newsletter drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


    3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i świadome, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy Kupna / Sprzedaży ze Sprzedawcą.


    4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Klient ma prawo do bycia zapomnianym.


    5. Odbiorcami danych osobowych będą:
    5.1 podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne Sprzedawcy w celu obsługi dladomu.net
    5.2 podmioty świadczące usługi dostawy produktów – firmy kurierskie, pocztowe.


    6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma prawo do bycia zapomnianym.


    7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.